V6さんのインスタグラム写真 - (V6Instagram)「. 「僕らは まだ / MAGIC CARPET RIDE」 初回盤B収録「V狼2021」YouTube Ver.公開🐺⭐️    #V626 #V狼2021」5月20日 22時11分 - v626__avex_x

V6を見た方におすすめの有名人