Tatsuyaさんのインスタグラム写真 - (TatsuyaInstagram)「旭川「生姜ラーメンみづの」 生姜醤油チャーシュー麺  美味しゅうござました。」9月14日 13時19分 - tatsuya_locofrank

Tatsuyaを見た方におすすめの有名人